Een veilige en respectvolle omgeving

 

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme en seksuele intimidatie.

 

Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan is als eerste aanspreekpunt de interne contactpersoon voor je aanwezig. Deze biedt een luisterend oor, waarbij integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Zo nodig verwijst de contactpersoon je naar de externe vertrouwenspersoon. Ook deze biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring om zaken op hun juiste waarde te schatten. Ook hier staat integriteit voorop en is vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.

 

Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is

 

Soms heet het een “geintje”, maar zijn het pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie. Het kan een ongewenste aanraking zijn, seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent – cursist of oudere – jongere, werkgever -werknemer maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar. Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor redenen dan ook en vormen van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en cursisten en tussen cursisten onderling.

 

Doe er wat aan

 

Als je nalaat kenbaar te maken dat je er niet van bent gediend, kan het van kwaad tot erger worden. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk maakt zich sterk om ongewenst gedrag uit te bannen en te voorkomen. Eerste aanspreekpunt hiervoor is de interne contactpersoon. Aan deze persoon kun je je verhaal of klacht kwijt en deze verwijst  eventueel door en bemiddelt in contact met de vertrouwenspersoon (altijd in overleg met degene die een klacht indient! ). De interne contactpersoon en de vertrouwenspersoon zetten zich in om op discrete wijze een einde te maken aan je klacht(en).

 

Omgangregels

 

In de nieuwe CAO-KE in artikel 8:5 is bepaald dat de werkgever moet zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Ook is in de nieuwe CAO een klachtenprocedure opgenomen. Hieruit voortvloeiend zijn, vertaald naar de situatie op Beverwijk, de volgende omgangsregels opgesteld die specifiek van toepassing zijn op het werk in deze sector. Deze omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management, personeel, vrijwilligers (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de kunsten.

 

  1. Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”.
  2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik..
  3. Personeel en cursisten discrimineren een ander niet..
  4. Personeelsleden en cursisten raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”.
  5. Personeel en cursisten treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunsteducatie.
  6. Personeel en cursisten gaan respectvol met elkaar om.
  7. Personeel en cursisten houden zich aan deze gedragsregels en zien erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.

 

De klachtencommissie:

 

De instelling van een klachtencommissie is in de CAO KE geregeld (artikel 8:5, lid 6).
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
De Kunstconnectie
T: 030-2303740
E: info@dekunstconnectie.nl