Algemeen

 • Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni met inachtneming van de voor de gemeente Beverwijk geldende schoolvakanties voor het basisonderwijs.
 • Een jaarcursus is een activiteit die 20 keer of meer in een cursusjaar plaatsvindt.
 • Een korte cursus is een activiteit die minder dan 20 keer in een cursusjaar plaatsvindt, zoals korte cursussen, knipkaarten en workshops.

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt middels het digitale inschrijfformulier op de website.
 • Voor leerlingen onder de 18 jaar is ondertekening door ouder of voogd vereist.
 • Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • U krijgt tijdig bericht over aanvang van de cursus. Een cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
 • Indien een cursus niet doorgaat of in geval van teveel inschrijvingen, wordt u zo mogelijk verwezen naar andere mogelijkheden, of kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.

Lesgeld

 • De hoogte van het lesgeld voor onze cursussen is terug te vinden op onze website. Het lesgeld is altijd exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Het lesgeld van leerlingen van 21 jaar of ouder wordt verhoogd met 21% BTW.
 • Bij het lesgeld zijn de kosten voor aanschaf of huur muziekinstrumenten en toebehoren, aanschaf muziekboeken, aanschaf kleding dans, musical en theater, aanschaf en verbruik materialen beeldend, entreegelden concerten en voorstellingen, consumpties NIET inbegrepen.

Betaling lesgeld jaarcursussen

 • Betaling kan in 1 x per factuur. U ontvangt in september een nota voor het hele cursusjaar, of naar rato bij tussentijdse inschrijving.
 • Betaling kan in 10 x per automatische incasso. Het cursusgeld wordt van september t/m juni van uw rekening afgeschreven, of bij tussentijdse inschrijving voor zoveel termijnen als in het cursusjaar nog resteren.

Betaling lesgeld korte cursussen

 • Het cursusgeld voor korte cursussen moet voor aanvang van de cursus in 1 x worden voldaan. Dit kan contant, pin of per automatische incasso.

Verhindering

 • Indien een les niet kan worden gevolgd, verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk te melden bij het secretariaat.
 • Lessen die door verhindering van de leerling zijn verzuimd, kunnen niet ingehaald worden.
 • Indien een leerling in de loop van het cursusjaar meer dan een maand achtereen wegens ziekte heeft verzuimd, kan de lesgeldplichtige na schriftelijk verzoek aan de directie een gedeeltelijke ontheffing van betaling cursusgeld worden verleend.
 • Bij afwezigheid van de docent doet het secretariaat haar uiterste best u telefonisch te bereiken.
 • Telkens wanneer de leerling door verhindering van een docent meer dan twee weken achtereen niet in de gelegenheid is geweest de les te volgen, wordt gestreefd vervangende lessen in aangepaste vorm aan te bieden.
 • Een speciale regeling wordt getroffen indien het aanbieden van vervangende lessen niet mogelijk is.
 • Van schoolwege gemiste lessen van korte cursussen worden op een later tijdstip ingehaald.

Preventief thuis blijven

 • Indien een leerling preventief thuis moet blijven, kunnen de lessen op afstand worden gevolgd. De lessen kunnen niet worden ingehaald. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.
 • Indien de docent preventief thuis moet blijven, worden de lessen in aangepaste vorm aangeboden. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

Uitschrijving

 • De inschrijving voor jaarcursussen is doorlopend en wordt per 1 september van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.
 • De uitschrijftermijn is 1 maand.
 • Uitschrijving moet schriftelijk geschieden
 • Tussentijdse uitschrijving voor korte cursussen is niet mogelijk
 • Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk tot twee weken voor de aanvang van de cursus. U wordt dan wel € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Portretrecht

 • Er worden regelmatig foto- en filmreportages van cursussen, voorstellingen en overige activiteiten gemaakt. Deze reportages kunnen worden gebruikt voor les- en publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van  dit materiaal. U kunt echter bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk zal zich dan inspannen om publicatie te voorkomen.